Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, a firma pożyczkowa

07 listopad 2017

Obecnie na rynku finansowym jest wiele firm pożyczkowych, które zachęcają swoimi produktami do skorzystania z ich oferty. Wśród tak wielu podmiotów często czujemy się zagubieni i trudno nam się zdecydować, z usług którego przedsiębiorcy chcemy skorzystać, któremu można zaufać. Podejmując decyzję warto zwrócić uwagę czy firma pożyczkowa która nas zainteresowała należy do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce.

Czym jest KPF

Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, jest Związkiem Pracodawców i skupia obecnie kluczowe przedsiębiorstwa z sektora polskiego rynku finansowego m. in. bankowości, zarządzania wierzytelnościami, doradców i pośredników finansowych, instytucji pożyczkowych, zarządzających informacją gospodarczą i kredytową, odwróconej hipoteki w modelu sprzedażowym oraz ubezpieczeń. Celem KPF jest m. in. budowanie i utrzymanie wizerunku środowiska gospodarczego reprezentowanego przez Konferencję jako środowiska działającego zgodnie z prawem, kierującego się uczciwością kupiecką i stosującego najwyższe standardy etyczne, doskonalenie tego środowiska poprzez wymianę wiedzy i doświadczeń. Za swoją misję KPF uważa promowanie profesjonalizmu, wzajemnego szacunku i poszanowanie zasad etycznych w relacjach z klientami i kontrahentami. Swoje cele KPF realizuje poprzez m. in. opracowywanie i upowszechnianie standardów prowadzenia działalności w zakresie udzielania kredytów i pożyczek, pośrednictwa finansowego i usług towarzyszących, czy też tworzenie i upowszechnianie standardów ocen rynku kredytów i pożyczek, jak również interweniowanie w przypadkach działania członków Konferencji niezgodnego z wiedzą, etyką zawodową i dobrymi obyczajami kupieckimi.

Jakie zobowiązania ma członek KPF

Członkowie KPF, w tym firmy pożyczkowe należące do KPF zobowiązani są do postępowania zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk, czyli zasadami postępowania, opartymi na ogólnych normach moralnych i zgodnych z prawem RP. Zobowiązani są do przestrzegania zasad etyki zawodowej i dobrych obyczajów kupieckich oraz zapewnienia, by te zasady były odpowiednio stosowane przez podmioty zależne jak i powiązane. KPF poprzez zobowiązanie do przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk, promuje m. in. takie wartości jak: uczciwość, działanie rzetelne, przejrzyste i z należytą starannością, postępowanie w sposób budzący zaufanie oraz zapewniający poszanowanie godności klientów i kontrahentów, dysponowanie zasobami oraz procedurami niezbędnymi do sprawnego wykonywania i monitorowania prowadzonej działalności i wykorzystywania ich w dobrej wierze, dążenie do jak najlepszego poznania potrzeb swoich klientów, ochronę informacji o klientach oraz wykorzystania tych informacji zgodnie z prawem, staranne, rzetelne i terminowe rozpatrywanie reklamacji klientów, korzystając w miarę potrzeby z mediacyjnych i polubownych form rozstrzygania sporów czy też zobowiązanie do rzetelnej reklamy swoich usług. Szczegółowe informacje dotyczące stosowania Zasad Dobrych Praktyk oraz ich treści można znaleźć na stronie KPF https://kpf.pl/etyka/zasady-dobrych-praktyk/

Nadzór KPF nad swoimi członkami

Zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk wszyscy Członkowie KPF są zobowiązani do corocznego poddania się audytowi wewnętrznemu przeprowadzanemu przez Komisję Etyki działającą przy KPF- stoi ona na straży przestrzegania Zasad Dobrych Praktyk przez zrzeszone przedsiębiorstwa. Efektem przejścia pozytywnie audytu jest otrzymanie Certyfikatu Etycznego, który potwierdza pełną akceptację oraz postępowanie zgodnie z Zasadami Dobrych Praktyk. Bardzo istotną kwestią jest również to, że każdy Klient ma możliwość złożenia wniosku do Komisji Etyki KPF o zbadanie zgodności danej praktyki biznesowej z Zasadami Dobrych Praktyk – szczegóły dotyczące sposobu złożenia wniosku dostępne są pod linkiem: https://kpf.pl/etyka/wniosek-do-komisji-etyki/. Jeśli stwierdzimy, że według naszej oceny nastąpiło naruszenie Zasad Dobry Praktyk, możemy złożyć wyżej wspomniany wniosek do Komisji Etyki w formie zarówno listownej, jak i za pomocą faksu czy wiadomości e-mail. W przypadku stwierdzenia naruszenia ZDP, Komisja decyduje albo o zobowiązaniu Członka KPF do usunięcia przyczyn wskazanych naruszeń oraz o ewentualnym zastosowaniu sankcji takich jak np. kara upomnienia, nagany, kara zawieszenia prawa do używania logo KPF oraz jakichkolwiek informacji odnoszących się do członkostwa w KPF w materiałach promocyjnych czy informacyjnych. W przypadku szczególnie rażącego naruszenia ZDP lub niezrealizowania zalecenia usunięcia przyczyn wskazanego naruszenia, Komisja może wystąpić do Walnego Zebrania z wnioskiem o wykluczenie przedsiębiorstwa z grona Członków KPF. Komisja może też zobowiązać Członka KPF do podjęcia kroków mających na celu polubowne rozstrzygnięcie sporu z Wnioskodawcą, w szczególności polegających na przystąpieniu do postępowania polubownego (arbitrażowego lub mediacyjnego).

Warto należeć do KPF

Przynależność do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce stanowi element budowy wizerunku firmy jako instytucji zaufania publicznego, a otrzymanie Certyfikatu etycznego poświadcza uczciwe prowadzenie działalności z poszanowaniem interesu Klientów, stosowania procedur, które zapewniają sprawne funkcjonowanie przedsiębiorcy, ciągłe szkolenie się i wymianę wiedzy celem podnoszenia standardów postępowania zgodnie z wypracowanymi przez członków Konferencji zasadami. Warto zatem zwrócić uwagę na to czy firma pożyczkowa z usług której zamierzamy skorzystać jest członkiem KPF oraz czy pozytywnie przeszła audyt etyczny wykonywany przez Komisje etyki uzyskując tym samym Certyfikat Etyczny.

Kalendarz

« Listopad 2018 »
Pon Wto Śro Czw Pią Sob Nie
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30