wydrukuj stronę

FORMULARZ INFORMACYJNY DOTYCZĄCY KREDYTU KONSUMENCKIEGO

1. Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego

Kredytodawca

Dane identyfikacyjne:
SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Adres
(siedziba)

ul. Świętego Mikołaja 8-11,
50-125 Wrocław

Numer telefonu
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

71 719 33 03

Adres poczty elektronicznej
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faksu
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

71 719 33 79

Adres strony internetowej
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.smskredyt.pl

Pośrednik kredytowy*

Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

Adres
(siedziba)

 

Numer telefonu
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Adres poczty elektronicznej
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Numer faksu
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

Adres strony internetowej
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

 

2. Opis głównych cech kredytu

Rodzaj kredytu

Gotówkowy

Całkowita kwota kredytu
(Suma wszystkich środków pieniężnych, które zostaną Panu/Pani udostępnione)

1000.00

Terminy i sposób wypłaty kredytu
(W jaki sposób i w jakim terminie otrzyma Pan/Pani środki pieniężne)

 

 • przelew dokonany przez Pożyczkodawcę w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy na rachunek Pożyczkobiorcy.
 • wypłata gotówkowa w postaci płatności GIRO, w terminie do 5 dni kalendarzowych licząc od zawarcia Umowy, realizowana przez PPUP Poczta Polska.
 • wypłata gotówkowa w terminie do 5 dni kalendarzowych, licząc od zawarcia Umowy, realizowana w dowolnym oddziale Banku PEKAO S.A.

 

Czas obowiązywania umowy

Od dnia: 2017-01-03 do dnia: 2017-04-03

Zasady i terminy spłaty kredytu

Będzie Pan/Pani musiał/a dokonać spłaty na następujących warunkach:

Kwota udzielonej pożyczki wraz z należnymi Pożyczkodawcy odsetkami od kwoty pożyczki oraz pozostałe koszty i opłaty składające się na całkowity koszt pożyczki podlegają spłacie w 3 równych ratach miesięcznych, płatnych w terminie do dnia 3 każdego kolejnego miesiąca, począwszy od dnia 2017-02-03. Całkowita kwota do zapłaty została podzielona na raty w sposób aby wszystkie raty były o jednakowej wysokości, przy czym suma rat podlegających spłacie przez Pożyczkobiorcę nie może przekraczać Całkowitej kwoty do zapłaty określonej w Umowie pożyczki. W razie gdy suma rat będzie przekraczać Całkowitą kwotę do zapłaty ostatnia rata będzie pomniejszona o różnicę wynikającą z sumy wyliczonych rat a Całkowitą kwotą do zapłaty.

Odsetki lub opłaty będą podlegać spłacie w następujący sposób: Odsetki będą płatne w dniu spłaty pożyczki (pożyczka spłacana jednorazowo) lub wymagalności każdej raty kapitałowej pożyczki (pożyczka spłacana w ratach).

Za czynności związane z udzieloną pożyczką Pożyczkodawca pobiera opłaty i prowizje określone w Umowie pożyczki.

Dokonane przez Pożyczkobiorcę spłaty zaliczane są w pierwszej kolejności na pokrycie zapadłych (wymagalnych) należności (począwszy od najstarszych płatności), w następującej kolejności:

 1. koszty sądowe i egzekucyjne,
 2. odsetki za opóźnienie,
 3. opłata operacyjna,
 4. odsetki umowne,
 5. należność główna

Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta
Jest to suma wszystkich środków pieniężnych, które kredytodawca udostępnia Panu/Pani oraz wszelkie koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umowa o kredyt

Całkowita kwota do zapłaty przez Pożyczkobiorcę ustalona na dzień postawienia do dyspozycji Pożyczkobiorcy Całkowitej kwoty pożyczki wynosi 1341.66.

Kredyt wiązany lub w formie odroczonej płatności*
- opis towaru lub usługi:
--- Nie dotyczy ---
- cena:
--- Nie dotyczy ---

--- Nie dotyczy ---

Wymagane zabezpieczenia kredytu*
Zabezpieczenie jakie będzie Pan/Pani musiał/a przedstawić w związku z umową o kredyt

Rodzaj zabezpieczenia kredytu:
Umowa pożyczki zawarta jest bez ustawienia prawnego zabiepieczenia spłatu pożyczki.

Informacja czy umowa o kredyt przewiduje gwarancje spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie*
Jeżeli zgodnie z postanowieniami umowy o kredyt, płatności dokonywane przez Pana/Panią nie są zaliczane do spłaty całkowitej kwoty kredytu, ale będą wykorzystywane do zgromadzenia kapitału przez okresy i na zasadach określonych w umowie o kredyt lub w umowie dodatkowej, to umowa o kredyt nie przewiduje gwarancji spłaty całkowitej kwoty kredytu wypłaconej na jej podstawie

--- Nie dotyczy ---

3. Koszty kredytu

Stopa oprocentowania kredytu oraz warunki jej zmiany

 • stopa oprocentowania pożyczki: 10.00%
 • stopa stała lub zmienna z podaniem stopy referencyjnej mającej zastosowanie do pierwotnej stopy oprocentowania: stała stopa procentowa,
 • wszystkie stosowane stopy procentowe w czasie obowiązywania umowy

  Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi % w stosunku rocznym w całym okresie obowiązywania Umowy pożyczki. Zgodnie z art. 359 § 2[1] K.c. maksymalna wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej nie może w stosunku rocznym przekraczać przekraczać dwukrotności wysokości odsetek ustawowych (odsetki maksymalne). Jeżeli wysokość odsetek wynikających z Umowy przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne.
  W przypadku dokonania zmiany wysokości odsetek, w związku ze zmianą odsetek maksymalnych Pożyczkodawca rozpocznie naliczanie odsetek wg nowej stopy oprocentowania, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zmienionej stopy odsetek ustawowych.
  Za okres opóźnienia w spłacie pożyczki lub spłacie raty albo jej części (następny dzień po Dniu spłaty) Pożyczkodawca naliczać będzie odsetki za opóźnienie, o których mowa w art. 481§1 k.c. liczone do dnia zapłaty, od kwoty zaległości w spłacie należności głównej pożyczki, raty lub jej części, w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie („odsetki za opóźnienie”).

Rzeczywista roczna stopa oprocentowania
Jest to całkowity koszt kredytu ponoszony przez konsumenta, wyrażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym przedstawiona aby pomóc Panu/Pani w porównaniu oferowanych kredytów.

 • rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 513.37.
 • reprezentatywny przykład dla pożyczek spłacanych w wielu ratach przy Całkowitej kwocie pożyczki:

  Pożyczka w kwocie 4000,00 zł udzielana na okres 30 miesięcy dla której opłata operacyjna wynosi 4000,00 zł, odsetki wynoszą 538,85 zł, całkowity koszt pożyczki wynosi 4538,85 zł, rzeczywista roczna stopa oprocentowania wynosi 96,63%

 • założenia przyjęte do obliczenia rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania

  Umowa o pożyczkę będzie obowiązywać przez czas, na który została zawarta, a Pożyczkodawca i Pożyczkobiorca wypełnią zobowiązania wynikające z umowy pożyczki w terminach określonych w tej umowie; datą początkową będzie data zawarcia umowy i przekazania środków z pożyczki Pożyczkobiorcy; odstępy czasu między datami używanymi w obliczeniach wyrażone będą w latach lub w ułamkach roku, przy czym rok liczy 365 dni; W przypadku pożyczki spłaty w ratach, odstęp miedzy kolejnymi ratami wynosi 30.4 dni.
  Wynik obliczeń podaje się z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, przy czym jeżeli cyfra występująca po drugim miejscu po przecinku jest mniejsza niż 5, cyfrę tę pomija się, gdy zaś jest większa albo równa 5, cyfrę poprzedzającą zwiększa się o 1.

Obowiązek zawarcia umowy dodatkowej Do uzyskania kredytu konieczne jest zawarcie przez Pana/Panią umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia lub innej umowy

 • obowiązek zawarcia umowy dodatkowej, w szczególności umowy ubezpieczenia: Nie
 • rodzaj ubezpieczenia oraz jego koszt - Nie dotyczy
 • obowiązek skorzystania z usługi dodatkowej: Nie
 • rodzaj usługi dodatkowej oraz jej koszt: - Nie dotyczy -

Koszty, które zobowiązany/a będzie Pan/Pani ponieść w związku z umową o kredyt*

Na całkowity koszt pożyczki składają się:

 • odsetki naliczone za cały okres kredytowania w kwocie: 16.66,
 • opłata operacyjna, naliczona za cały okres obowiązywania Umowy, która wynosi 325.00

Koszty prowadzenia jednego lub kilku rachunków w celu dokonywania wpłat i wypłat środków pieniężnych*

--- Nie dotyczy ---

Koszty korzystania z kart kredytowych*

--- Nie dotyczy ---

Inne koszty, które konsument zobowiązany jest ponieść w związku z umową*

--- Nie dotyczy ---

Warunki, na jakich koszty związane z umowa o kredyt mogą ulegać zmianie*

Koszty związane z umową o pożyczki mogą ulegać zmianie w wyniku:

 • dokonanej przez Pożyczkodawcę na zasadach określonych w umowie pożyczki zmiany wysokości opłat i prowizji (określonych w Umowie pożyczki);
 • zmiany wysokości odsetek wynikającej ze zmiany oprocentowania maksymalnego określonego art. 359 § 2 [1] Kodeksu cywilnego.
 • zmiana wysokości odsetek i innych kosztów wynikająca z dokonania przez Pożyczkobiorcę przedterminowej częściowej lub całkowitej spłaty pożyczki albo w związku z opóźnieniem lub brakiem płatności w spłacie pożyczki, raty lub jej części.

Opłaty notarialne*

--- Nie dotyczy ---

Skutek braku płatności
Skutki braku płatności mogą być dla Pana/Pani następujące:

Za okres opóźnienia w spłacie pożyczki lub spłacie raty albo jej części (następny dzień po Dniu spłaty) Pożyczkodawca naliczać będzie odsetki za opóźnienie, o których mowa w art. 481§1 k.c. liczone do dnia zapłaty, od kwoty zaległości w spłacie należności głównej pożyczki, raty lub jej części, w wysokości dwukrotności odsetek ustawowych za opóźnienie („odsetki za opóźnienie”). Na dzień zawarcia Umowy wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 14% w skali roku.

W przypadku umów spłacanych przez Pożyczkobiorcę w ratach miesięcznych, w razie opóźnienia Pożyczkobiorcy w zapłacie dwóch pełnych rat, Pożyczkodawca ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia. Wypowiedzenie Umowy może nastąpić po uprzednim pisemnym wezwaniu Pożyczkobiorcy do zapłaty zaległych rat w terminie nie krótszym niż 14 dni, licząc od dnia otrzymania wezwania przez Pożyczkobiorcę, pod rygorem wypowiedzenia Umowy. Wezwanie przesyłane jest przez Pożyczkodawcę na ostatni adres wskazany przez Pożyczkobiorcę jako adres do korespondencji listem poleconym.

W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę zobowiązań finansowych wynikających z Umowy, Pożyczkodawca niezależnie od innych uprawnień może dochodzić spłaty wymagalnych należności na drodze sądowej i egzekucyjnej. W takim przypadku Pożyczkobiorca może być zobowiązany do zwrotu Pożyczkodawcy poniesienia kosztów procesu oraz kosztów postępowania egzekucyjnego, które są określone we właściwych przepisach prawa, a w szczególności w ustawie z dnia 17 listopada 1964 roku kodeks postępowania cywilnego (tj. Dz. U. 2014, poz.121 z późn. zm.), ustawie z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (tj. Dz. U. 2014 poz. 1025 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 790 z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 05 listopada 2015 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 poz. 1804 z późn. zm.), oraz rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 roku w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz. U. z 2015 poz. 1800 z późn. zm.)

4. Inne ważne informacje:

Odstąpienie od umowy
W terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy.

Tak

Spłata kredytu przed terminem określonym w umowie
Ma Pan/Pani prawo w każdym czasie do spłaty całości lub części kredytu przed terminem określonym w umowie.

Tak

Uprawnienie kredytodawcy do zastrzeżenia prowizji za spłate kredytu przed terminem*

W przypadku spłaty kredytu przed terminem określonym w umowie poniesie Pan/Pani następujące koszty:
Spłata pożyczki przed terminem nie wiąże się z koniecznością zapłaty prowizji.

Sprawdzenie w bazie danych
Jeżeli kredytodawca odmówi Panu/Pani udzielenia kredytu konsumenckiego na podstawie informacji zawartych w bazie danych kredytodawca niezwłocznie zobowiązany jest przekazać Panu/Pani bezpłatną informację o wynikach tego sprawdzenia oraz wskazać bazę danych, w której tego sprawdzenia dokonano

Został/a Pan/ Pani sprawdzony/a w bazie danych:

 • Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie (02-679 Warszawa, ul. Zygmunta Modzelewskiego 77),
 • Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu (51-214 Wrocław, ul. Danuty Siedzikówny 12),
 • Rejestr Dłużników ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą w Warszawie (00-095 Warszawa, Plac Bankowy 2),
 • Biuro Informacji Kredytowej S. A. z siedzibą w Warszawie (02-679 Warszawa ul. Zygmunta Modzelewskiego 77a).

Prawo do otrzymania projektu umowy o kredyt
Ma Pan/Pani prawo do otrzymania, na wniosek, bezpłatnego projektu umowy o kredyt konsumencki, jeżeli w ocenie kredytodawcy spełnia Pan/Pani warunki do udzielenia kredytu konsumenckiego.

Ma Pan/Pani prawo do bezpłatnego otrzymania egzemplarza projektu umowy o kredyt.

Czas obowiązywania formularza*

Niniejsza informacja zachowuje ważność od 2017-01-03 do dnia: 2017-01-09

5. Dodatkowe informacje podawane w przypadku sprzedaży usług finansowych na odległość

a) dane kredytodawcy

 

Kredytodawca:*

SMS Kredyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane identyfikacyjne:
(Adres, z którego ma korzystać konsument)

Adres:
(siedziba)

ul. Świętego Mikołaja 8-11,
50-125 Wrocław

Numer telefonu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

71 719 33 03

Adres poczty elektronicznej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Numer faksu:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

71 719 33 79

Adres strony internetowej:
(informacja ta ma charakter opcjonalny)

www.smskredyt.pl

Rejestr*

(Wskazanie organu, który zarejestrował działalność kredytodawcy wraz z podaniem numeru w tym rejestrze)
Rejestr Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS0000610035

Organ nadzoru*

Organem nadzoru właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów z siedzibą w Warszawie: (00-950) Warszawa, ul. plac Powstańców Warszawy 1.

b) dane dotyczące umowy

 

Odstąpienie od umowy*

 • ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od umowy: Tak
 • sposób odstąpienia od umowy: złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub przesłanie go na adres Pożyczkodawcy
 • termin: 14 dni od dnia zawarcia umowy pożyczki, przy czym termin do odstąpienia od umowy jest zachowany, jeżeli Pożyczkobiorca przed upływem złoży pod wskazany w umowie pożyczki adres Pożyczkodawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Dla zachowania terminu, o którym mowa powyżej wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • skutki:

  Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki.

Wybór prawa właściwego*
Do zawartej z Panem/Panią umowy o kredyt będzie miało zastosowanie prawo:

polskie

Postanowienie umowy dotyczące wyboru prawa właściwego*

--- Nie dotyczy ---

Język umowy*

Za Pana/Pani zgodą w okresie obowiązywania umowy o kredyt zamierzamy się z Panem/Panią porozumiewać w języku: polskim

c) dane dotyczące odwołań

Pozasądowe rozstrzyganie sporów

 • przysługuje Panu/Pani prawo korzystania z pozasądowego rozstrzygania sporów: Tak
 • Pożyczkobiorca jest uprawniony do skorzystania z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów, w trybie i na warunkach określonych w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1348). Organem uprawnionym do przeprowadzenia pozasądowego postępowania w sprawie rozwiązywania sporów między Pożyczkobiorcą a kredytodawcą jest Rzecznik Finansowy (www.rf.gov.pl).

 

 

* Kredytodawca lub pośrednik kredytowy wypełnia odpowiednie pole, w przypadku gdy informacja dotyczy danego kredytu, lub wskazuje, ze dana informacja tego rodzaju kredytu nie dotyczy.

Współpracujemy z